บริการพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

อัตราค่าบริการพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
     1. ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ วิ่งกรุงเทพฯและปริมณฑล  18,500.บาท / เดือน 
     2. ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 17,500.บาท / เดือน
     3. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ วิ่งกรุงเทพฯและปริมณฑล   16,900.บาท / เดือน
     4. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์  15,900.บาท / เดือน
     5. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์   4,500.บาท / สัปดาห์
     6. ทำงานวิ่งเหมาวัน 1 วัน   900.บาท / วัน

หมายเหตุ : ค่าบริการได้รวมถึงเงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถ ค่าประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆแล้ว   

 ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับบริการพนักงานรับส่งเอกสาร  

– ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
– ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
– ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้
– ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารรายครั้ง
– ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายจำนวน 5%       

บริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านโดยการให้บริการรับส่งเอกประจำบริษัทสารพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้