บริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร About หรือ แมสเซ็นเจอร์ประจำสำนักงาน ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี ได้คำนึงถึงความยุ่งยากในการบริหารพนักงานส่งเอกสารหรือบริษัทแมสเซ็นเจอร์ ที่มีการขาดงานอยู่บ่อยครั้ง เช่น ลาป่วย ลากิจ พนักงานส่งเอกสารเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถมาทำงานได้ จึงได้นำแนวคิดนี้มาเป็นการให้บริการพนักงานรับส่งเอกสารได้โดยดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ จำกัด มีให้บริการรับส่งเอกสาร   ส่งเอกสาร เก็บเช็ค  รับเช็ค  วางบิล  ส่งพัสดุภัณฑ์ ยื่นแบบ  ชำระภาษี  ส่งเอกสารรายครั้ง และเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆชำระค่าสาธารญูปโภคส่งงานด่วนทุกชนิดและ ส่งพนักงานส่งเอกสารประจำบริษัทต่างๆ โดยมีบุคลากร   ที่มีความซื่อสัตย์ รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี บริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริษัทพนักงานรับส่งเอกสารให้ดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อแบ่งเบาภาระและปัญหา และลดค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง เป็นสำคัญ.